PAKEJ UMRAH 2021-2022 (1443H)

Kiswah Kaabah.jpg

PAKEJ RAUDHAH

HOTEL MAKKAH

Anjum / Mekah Tower / Elaf Kinda @ Setaraf: 50M+_

HOTEL MADINAH

Rehab Al Massi : 150M+_ @Setaraf

Dari :

RM8,390

baqi'.jpg

PAKEJ SAFAR

HOTEL MAKKAH

Nada Deafah / Anuar Deafah : 150M+_

 

HOTEL MADINAH

Rehab Al Massi : 150M+_ @Setaraf

Dari :

RM7,390

Masjid Nabawi.jpg

PAKEJ MARWAH

HOTEL MAKKAH

Awtad / Waha Deafah Mekah Hotel : 600M+_

HOTEL MADINAH

Rehab Al Massi : 150M+_ @Setaraf

Dari :

RM6,890